Team

Buitengewone kinderen, bijzondere noden.
Alle kinderen hebben talenten. Alle kinderen kunnen doelen bereiken. Sommige kinderen hebben echter een duwtje in de rug nodig. In Woudlucht staat hiervoor een groot en gespecialiseerd team klaar. Heel wat mensen met verschillende talenten en ervaring helpen de leerkrachten bij de begeleiding van de kinderen. Hieronder een opsomming.

Klasleerkrachten

De klasleerkracht is het eerste contactpunt, de vertrouwenspersoon van de leerling. Hij of zij kent de achtergrond van zijn of haar leerlingen en past de manier van lesgeven aan aan elk individuele kind. De meeste van onze leerkrachten volgden ook een bijkomende opleiding om beter voorbereid te zijn op het werken met kinderen die het wat moeilijker hebben.

Bijzondere leerkrachten

Naast de klasleerkrachten, zijn op onze school ook heel wat bijzondere leerkrachten aanwezig. Deze mensen zijn specialist in hun vakgebied en passen hun lesinhouden aan aan het niveau van de kinderen die ze begeleiden.

L.O.

De lessen Lichamelijke Opvoeding worden gegeven door gediplomeerde LO-leerkrachten. Veel aandacht gaat naar Kracht, uithouding en plezier beleven aan sporten.

Muzische Vorming

Tijdens de lessen muzische vorming kunnen leerlingen hun fantasie de vrije loop laten. Ze leren van onze crea-juffen een kijk te hebben op kunst, kleurenleer en compositie. Dit steeds op een speelse manier. Naast beeldende kunsten, wordt er ook aandacht besteed aan muziek, beweging en drama. Ze leren verschillende soorten ritmes, luisteren naar een melodie en zelf componeren. Drama helpt enorm om je in te leven in een ander personage en gevoelens te uiten. Tijdens beweging doen we aan dans en expressie. Per semester gieten we al onze lesjes in een klasoverschrijdend thema.

Levensbeschouwing

Uw kind kan op onze school alle godsdiensten van het GO! volgen bij aparte godsdienstleerkrachten. Niet-confessionele zedenleer, Katholieke godsdienst, Protestante godsdienst, Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Orthodoxe godsdienst. Deze leerkrachten passen hun lessen aan aan het niveau van de kinderen.

Blio

Blio staat voor Bijzondere Leerkracht Individueel Onderwijs. De kinderen komen meestal alleen naar de blio, maar soms ook in een klein groepje. Ze oefenen er extra op taal en wiskunde en leren er, indien nodig, hulpmiddelen gebruiken.

Semi-internaat

Onze school beschikt over een semi-internaat. Dit wil zeggen dat er tijdens schooldagen voor- en naschoolse opvang beschikbaar is. Tijdens bepaalde vakantiedagen is de school ook open. Een team van opvoeders en ergotherapeuten zorgen voor een veilige en waardevolle plek voor onze leerlingen.

Tijdens de lesmomenten zetten opvoeders zich steeds in om zorg op maat te creëren voor de leerlingen. Dit gaat van ondersteuning in de klas tot een rustige plaats geven in het nest.

Paramedici

Onze school heeft een zeer uitgebreid paramedisch team. Dit zijn mensen met verschillende achtergronden die, indien nodig, de kinderen helpen met zaken die nog moeilijk gaan. Deze begeleiding wordt afgestemd op het kind en kan zowel individueel, in groepjes als in de klas doorgaan.

Ergotherapie

De ergotherapeut begeleidt kinderen om hen te leren zo zelfstandig mogelijk te functioneren, zowel thuis, in hun vrije tijd, als op school. Problemen met zelfredzaamheid, fijne motoriek, schrijven, plannen… worden door middel van praktische oefeningen of hulpmiddelen verminderd of opgelost.

Kinesitherapie

Onze kinesisten werken aan stabiliteit, kracht en evenwicht bij de kinderen. Ze leren de kinderen ook fietsen en volgen motorische gezondheid op a.d.h.v. gespecialiseerde tests.

Logopedie

Bij elk kind gaan we na of logopedie nodig is. Dit kan zijn voor spraak, woordenschat, stotteren of stem. Als dit zo is, zal therapie opgestart worden. We geven deze therapie zowel individueel als in groepjes.

Sommige kinderen kunnen geholpen worden door een alternatief communicatiesysteem zoals SMOG of een spraakcomputer. Ook hier biedt de logopedist ondersteuning aan het kind, de leerkracht en de ouders.

Psychologe

Bij de psychologe kunnen alle kinderen terecht die het even moeilijk hebben op sociaal-emotioneel vlak. Ze biedt hen een luisterend oor en probeert samen met hen naar een oplossing te zoeken voor conflicten e.d. Daarnaast geeft ze ook lesjes sociale vaardigheden in kleine groepjes of geeft ze individuele begeleiding aan kinderen die het nodig hebben. Tenslotte denkt ze met leerkrachten en ouders mee na over de aanpak van moeilijk gedrag of andere zorgvragen van leerlingen.

Verpleging

Voor grote en kleine pijntjes kunnen onze leerlingen terecht bij onze verpleegsters. Zij volgen ook het eventuele toedienen van medicatie en ontvangen de schoolarts.

Orthopedagogen

De orthopedagogen zijn uw eerste contactpunt met de school. Zij brengen het hele team rond uw kind samen en zoeken naar de beste manier om uw kind te begeleiden en sturen bij waar nodig. Je kan hen via het secretariaat contacteren.

Secretariaat

Het secretariaat is het eerste aanspreekpunt met de school. Zowel fysiek, telefonisch of via mail kan je hen altijd bereiken met allerlei vragen en opmerkingen. 

In andere scholen

Het ondersteuningsnetwerk

Onze school is gespecialiseerd in de ondersteuning van kinderen die het soms wat moeilijk hebben. Ook de scholen gewoon onderwijs hebben soms nood aan onze expertise. Hiervoor werd het ondersteuningsnetwerk opgericht waar leerkrachten en therapeuten, verbonden aan Woudlucht, andere scholen ondersteunen met hun zorgvragen.

Binnen het Ondersteuningsmodel zijn er twee sporen. Er kan ondersteuning aangevraagd worden voor de brede types of voor de kleine types.

  • Ondersteuning voor de brede types (type basisaanbod, 3 en 9)
    Voor ondersteuning voor de brede types kiest de school met welk ondersteuningsnetwerk ze samenwerkt. Ondersteuningsnetwerk Centrum is een samenwerking van scholen buitengewoon onderwijs, scholen gewoon onderwijs, CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten (PBD).
    De brede types ondersteuners vormen vier multidisciplinaire regioteams.
  • Ondersteuning voor de kleine types (type 2, 4, 6 en 7)
    Voor ondersteuning voor de kleine types kiest de school, in samenspraak met ouders en CLB, per leerling met welke school buitengewoon onderwijs ze samenwerkt. Vanuit campus Woudlucht bieden we ondersteuning aan voor alle kleine types. De kleine types ondersteuners vormen twee multidisciplinaire regioteams.

Meer info: https://www.onw-centrumcampuswoudlucht.be/

Contact